Fè glise ak desann e seleksyone imaj nan desen an wo a pou plis esplikasyon sou Sant pou Tretman Kolera nou yo

Dezenfeksyon

Dezenfeksyon

© Sally McMillan/MSF

Tout moun ki antre nan STK a mache nan yon basen dlo ki gen klowòs pou pye yo ka dezenfekte. Ni men yo tou dwe lave. Pandan tan sa, pasyan yo ap evalye pou yo al pran swen. Rad yo lave nan yon dlo klowòs e si yon douch disponib, yo ka benyen apwè tretman an.


JESYON DECHE YO

JESYON DECHE YO

© Robin Meldrum/MSF

Dechè kontamine yo boule ak/oswa antere nan yon fòs pou ke maladi kolera a pa gaye. Sa vle di dechè mou yo (Plastik ak Twal), dechè ki ka blese yo (zegwi ak vè) ak dechè òganik yo.


LATRIN YO

LATRIN YO

© Erico Hille

Gen latrine disponib ki pèmèt gen bon contwòl sou watè moun yo, bagay ki ède nan sans pou kolera a pa gaye.


DLO PWOP

DLO PWOP

© Cecile Dehopre/MSF

Yon apwovizyonman dlo pwòp esansyel paske tretman maladi a mande reyidratasyon pasyan an pou tout dlo ke li pèdi nan dyare ak/oswa vomisman yo. Pwen dlo, kote dlo a gen klowòs ladan l’ pou ke moun ka bwè l’, nivo mikob la pa yon danje.


KABANN ESPESYAL YO

KABANN ESPESYAL YO

© Susan Sandars/MSF

Pasyan ki pi mal yo trete sou yon seri kabann espesyal ki pèmèt yo pa gen pwoblèm pou yo watè, paske kabann sa yo fèt ak yon tou pou watè an pase al tonbe nan so ki anba yo. Gen so tou ki pozisyone sou kote chak kabann pou pasyan kap vomi yo. So sa yo vide trè souvan, dechè yo elimine ijenikman e so sa yo dezenfekte ak klowòs. Yon ekip pou ijenn sou plas, ki genyen kòm devwa pou netwaye e dezenfekte ak klowòs tout ti kwas bagay ki genyen.


Idratasyon

Idratasyon

© MSF

Pasyan ki mal anpil yo ospitalize nan sal swen entansif yo nan STK an, kote yo pral resevwa yon tretman pou reyidratasyon yo avèk yon solisyon a baz sèl nan vèn kò yo. Lè eta yo amelyore, yo vin monte sou sèl reyidratasyon ke yo ka pran nan bouch (SRO) ki melanje ak dlo. Pasyan ki nan kategori gwo ris yo, tankou ti moun, moun ki gen anpil laj ak fanm ansent resevwa antibyotik ak lòt bagay tèl ke Zen.


RETABLISMAN

RETABLISMAN

© Sven Torfinn

Lè eta pasyan yo amelyore, yo transfere nan zòn retablisman kote yo trete ak sèl reyidratasyon oral (SRO) ak siveyans pou yo ka byen fen geri nèt.


APWOVIZYONMAN AK ADMINISTRASYON

APWOVIZYONMAN AK ADMINISTRASYON

© MSF

Pèsonèl lojistik la asire l’ ke gen toujou materyel medikal nan stòk. Espesyalman sak pi enpòtan yo se rezèv sèl reyidratasyon oral (SRO), klowòs, dlo, materyel IV ak solisyon a baz sèl yo. Pèsonèl medikal ki nan STK Medsen San Fwontyè yo swiv gid terapetik ke yo bay yo pou yo asire yo ke sant lan jere trè byen ke posib e ke pasyan yo resevwa pi bon tretman.


KISA KI YON SANT POU TRETMAN KOLERA (KTS)?

Yon sant pou tretman kolera gen yon gwo enpotans pou pran an chaj ak tretman pasyan ki byen grav ak maladi kolera a. Li se yon sévis ki pèmèt yon separasyon espasyal pasyan yo, pou anpeche maladi a gaye. Li pèmèt tou yon bon jan tretman ak asirans estabilizasyon pasyan yo.

Kolera a toujou rive san moun pa konnen, ka yo dwe detekte e trete pi bonè kel ka ye. Dezidratasyon an vin byen rapid e li ka voye anba tè si pasyan an pa kouri vin pran bon jan swen ki pou ranplase dlo ak sèl sa yo. Gen kèk pasyan ki trete ak solisyon reyidratasyon ke moun pran nan bouch. Men pasyan ki dezidrate nèt yo dwe trete ak solisyon ki fèt pou moun pran nan vèn ki nan kò yo.

Tout moun ki gen sentom kolera yo, tankou dyare kap koule tankou dlo ak vomisman, dwe vin nan yon Sant pou Tretman Kolera byen rapid ke l’ kapab.