Klicka runt på bilden ovan för att veta mer om hur kolerakliniken är uppbyggd.

Desinficering

Desinficering

© Sally McMillan/MSF

Alla som går in och ut på kolerakliniken måste passera en grund bassäng med klorerat vatten för att hindra att smittan sprids vidare från fötterna eller skorna. Händerna måste också tvättas. Patienterna undersöks och tas in för behandling. Deras kläder tvättas i en klorinlösning och efter behandlingen kan de även skölja av hela kroppen om det finns tillgång till duschar.


Avfallshantering

Avfallshantering

© Robin Meldrum/MSF

Smittsamt avfall bränns eller grävs ner i en djup grop för att kontrollera spridningen av kolera. Detta omfattar till exempel mjukt avfall, som till exempel tyg och plast, vassa föremål som sprutor och glas samt organiskt avfall.


Toaletter

Toaletter

© Erico Hille

Toaletter ställs upp för att se till att all mänsklig avföring omhändertas på rätt sätt, vilket hindrar spridningen av kolera.


Rent vatten

Rent vatten

© Cecile Dehopre/MSF

Att ha tillgång till rent vatten är en nödvändighet eftersom kolera behandlas genom att ersätta den vätska som patienterna förlorat på grund av diarréer och/eller kräkningar. Vattnet kloreras för att hålla bakterienivåerna låga så att det är ofarligt för människor att dricka.


Specialsängar

Specialsängar

© Susan Sandars/MSF

Allvarligt sjuka patienter läggs på särskilda britsar som gör det lättare att avlägsna avföring på ett effektivt sätt genom att en hink ställs under ett hål placerat i mitten på britsen. Hinkar finns även vid sidan om bäddarna för de patienter som kräks. Dessa hinkar byts ut regelbundet, avfallet omhändertas och oskadliggörs och hinkarna desinfekteras med klorin. Ett engagerat hygienteam ser till att eventuellt spill snabbt torkas upp och att alla ytor rengörs med klorin.


Vätskeersättning

Vätskeersättning

© MSF

Patienter som visar upp allvarliga symptom läggs in på koleraklinikens akutavdelning. Där får de intravenös saltlösning för att ersätta vätskan de förlorat. När de börjar återhämta sig övergår de till att dricka en särskild saltlösning som blandas till med hjälp av vatten. Högriskpatienter, som till exempel barn, äldre och gravida kvinnor, behandlas också med antibiotika och kosttillskott som zink.


Återhämtning

Återhämtning

© Sven Torfinn

När patienterna börjar känna sig bättre flyttas de till en återhämtningsavdelning där de fortsätter att dricka vätskeersättning under övervakning av medicinsk personal tills de tillfrisknar helt.


Utrustning & Administration

Utrustning & Administration

© MSF

Logistisk personal ser till att det alltid finns tillräckligt med medicinsk utrustning på lager. Det är speciellt viktigt att det finns förnödenheter som vätskeersättning, klorin, rent vatten samt hjälpmedel för dropp och saltlösning. Medicinsk personal på Läkare Utan Gränsers kolerakliniker får särskilda riktlinjer för kolerabehandling som de följer för att se till att sjukvården bedrivs så effektivt som möjligt och att patienterna får tillgång till bästa möjliga behandling.


Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser, MSF, är en medicinsk, humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest.

Läkare Utan Gränser har egna projekt i över 60 länder runt om i världen. Under ett år skickar Läkare Utan Gränser ut cirka 2 000 internationella fältarbetare på sammanlagt 4 200 uppdrag. Tillsammans med cirka 20 400 lokalt anställda bedriver dessa verksamheten i fält.

Témoignage - Viktigt att våga höja rösten
Vi skiljer oss från många andra humanitära organisationer genom att vår gärning består av två delar. Den ena är att lindra lidandet hos befolkningar i nöd genom att på plats ge medicinsk och humanitär hjälp. Men det räcker inte. Den andra, som vi själva kallar témoignage, är minst lika viktig. Att höja rösten om de övergrepp och de missförhållanden vi bevittnar och på så sätt vara en katalysator för förändring.

Där behoven är som störst
Våra insatser styrs av behov. Vi finns där behoven är som störst och värnar om att ge omsorg till de mest utsatta grupperna. Förutom humanitära insatser i kris- och konflikthärdar bekämpar Läkare Utan Gränser sjukdomar som malaria, tuberkulos och hiv/aids. Dessutom rycker vår personal omgående ut i samband med jordbävningar, översvämningar och andra naturkatastrofer. Dessutom pågår ett intensivt arbete för människor som lever i kroniska krissituationer. Läkare Utan Gränsers fältarbetare finns på plats i Latinamerikas kåkstäder, på den afrikanska landsbygden och bland papperslösa flyktingar i Sydeuropa.

Privata gåvor ger oberoende
Läkare Utan Gränser finansieras till över tre fjärdedelar av gåvor från privatpersoner. Resten är bidrag från regeringar och deras biståndsorgan, till exempel Sida, samt andra internationella samfund, som till exempel EU. Genom den stora andelen privata gåvor kan vi bibehålla vårt oberoende och vår handlingsfrihet.

Inom Läkare Utan Gränser strävar vi efter att de ekonomiska och mänskliga resurserna ska förvaltas på bästa sätt. Drygt 80 procent av de insamlade medlen går direkt till vår verksamhet i fält.