Fè glise ak desann e seleksyone imaj nan desen an wo a pou plis esplikasyon sou Sant pou Tretman Kolera nou yo

Dezenfeksyon

Dezenfeksyon

© Sally McMillan/MSF

Tout moun ki antre nan STK a mache nan yon basen dlo ki gen klowòs pou pye yo ka dezenfekte. Ni men yo tou dwe lave. Pandan tan sa, pasyan yo ap evalye pou yo al pran swen. Rad yo lave nan yon dlo klowòs e si yon douch disponib, yo ka benyen apwè tretman an.


JESYON DECHE YO

JESYON DECHE YO

© Robin Meldrum/MSF

Dechè kontamine yo boule ak/oswa antere nan yon fòs pou ke maladi kolera a pa gaye. Sa vle di dechè mou yo (Plastik ak Twal), dechè ki ka blese yo (zegwi ak vè) ak dechè òganik yo.


LATRIN YO

LATRIN YO

© Erico Hille

Gen latrine disponib ki pèmèt gen bon contwòl sou watè moun yo, bagay ki ède nan sans pou kolera a pa gaye.


DLO PWOP

DLO PWOP

© Cecile Dehopre/MSF

Yon apwovizyonman dlo pwòp esansyel paske tretman maladi a mande reyidratasyon pasyan an pou tout dlo ke li pèdi nan dyare ak/oswa vomisman yo. Pwen dlo, kote dlo a gen klowòs ladan l’ pou ke moun ka bwè l’, nivo mikob la pa yon danje.


KABANN ESPESYAL YO

KABANN ESPESYAL YO

© Susan Sandars/MSF

Pasyan ki pi mal yo trete sou yon seri kabann espesyal ki pèmèt yo pa gen pwoblèm pou yo watè, paske kabann sa yo fèt ak yon tou pou watè an pase al tonbe nan so ki anba yo. Gen so tou ki pozisyone sou kote chak kabann pou pasyan kap vomi yo. So sa yo vide trè souvan, dechè yo elimine ijenikman e so sa yo dezenfekte ak klowòs. Yon ekip pou ijenn sou plas, ki genyen kòm devwa pou netwaye e dezenfekte ak klowòs tout ti kwas bagay ki genyen.


Idratasyon

Idratasyon

© MSF

Pasyan ki mal anpil yo ospitalize nan sal swen entansif yo nan STK an, kote yo pral resevwa yon tretman pou reyidratasyon yo avèk yon solisyon a baz sèl nan vèn kò yo. Lè eta yo amelyore, yo vin monte sou sèl reyidratasyon ke yo ka pran nan bouch (SRO) ki melanje ak dlo. Pasyan ki nan kategori gwo ris yo, tankou ti moun, moun ki gen anpil laj ak fanm ansent resevwa antibyotik ak lòt bagay tèl ke Zen.


RETABLISMAN

RETABLISMAN

© Sven Torfinn

Lè eta pasyan yo amelyore, yo transfere nan zòn retablisman kote yo trete ak sèl reyidratasyon oral (SRO) ak siveyans pou yo ka byen fen geri nèt.


APWOVIZYONMAN AK ADMINISTRASYON

APWOVIZYONMAN AK ADMINISTRASYON

© MSF

Pèsonèl lojistik la asire l’ ke gen toujou materyel medikal nan stòk. Espesyalman sak pi enpòtan yo se rezèv sèl reyidratasyon oral (SRO), klowòs, dlo, materyel IV ak solisyon a baz sèl yo. Pèsonèl medikal ki nan STK Medsen San Fwontyè yo swiv gid terapetik ke yo bay yo pou yo asire yo ke sant lan jere trè byen ke posib e ke pasyan yo resevwa pi bon tretman.


KISA MEDSEN SAN FWONTYE YE

Medsen San Fwontyè se yon asosyasyon medikal imanitè entènasyonal, ki te fèt Pari nan lane 1971 pa yon seri medsen ak jounalis. San pretann “chanje mond lan” , MSF pote èd li bay tout moun ke lavi yo menase akoz kriz ki sòti nan vyolans oswa neglijans sinik yon seri lòt moun. Li pote sekou l’ yo san l’ pa depann de okenn sektè ak san patipri e li pran dwa l’ pou l’ pale piblikman sou tout sitiyasyon ke ekip li yo ka temwen.

Depi plis pase trant lane, Medsen San Fwontyè pote yon asistans medikal bay yon seri popilasyon ki konn ap viv yon seri kriz ki menase egzistans yo: prensipalman, pwoblèm konfli ak zame, oswa pwoblèm epidemi, pandemi, katastwòf natirel oswa tou kote moun pa ka jwenn swen. Tout sa yo, se sityasyon ki mande gwo resous medikal ak kapasite lojistik.

Endepandan de tout pouvwa politik, relijye ou militè, MSF aji san patipri, apwè evaliyasyon bezwen yon seri popilasyon. Garanti endepandans asosyasyon an sòti nan finansman l’ ki asire a plis pase 80% pa jenerozite donatè prive l’ yo. Nan peyi la Frans, nan lane 2008, 99% resous MSF te prive (Gade nan kont nou yo). Okenn lajan pat sòti nan men gouvènman fransè a.

Reyini otou de menm chat, ekip MSF yo konpoze de Pèsonèl medikal, lojistik ak administratif de dizèn nasyonalite diferan, espatriye ak anplwaye lokalman. Yo pote sekou yo nan respè prensip imanitè yo ak etik medikal yo.

Aksyon medikal sa, li endisosyab ak temwagnaj aktivite nou yo sou teren an. Nou ka pran pawòl piblikman pou n’ eseye fè sòti yon kriz ki bliye, avèti opinyon sou yon seri egzaksyon ki fèt lwen kamera, kritike mank ki genyen yo nan sistem èd la, oswa lè èd la kite pwemye objektif li a pou l’ sèvi enterè politik. Lefè ke nou refize ide yon medsin ki pa gen ase valè pou peyi pòv yo, nou efòse nou pou n’ pote swen ki gen kalite pou pasyan nou yo e fè evolye priz an chaj nou yo. A travè Kanpagn Aksè ak Medikaman Esansyel, e DNDI depi kèk lane, aksyon nou yo kontribye pou desann pri tretman kont sida, ak tout relansman rechèch ak devlopman medikaman pou tretman yon seri maladi neglije tankou maladi somèy.

Lefè ke nou vin tounen yon mouvman entènasyonal, òganizasyon nou an regwoupe 19 asosyasyon, yo chak plase sou responsabilite yon konsèy administratif ki eli pa manb yo nan yon reyinyon jeneral ki fèt chak lane. Gras ak rezo laj sa a, Medsen San Fwontyè gen bon jan mwayen finasye, imen ak lojistik.

Medsen San Fwontyè te resevwa pri Nobèl lapè nan ane 1999.